Макс Погорілий — в списку Форбса — Школа здорового питания Максима Погорелого

Макс Погорілий — в списку Форбса

22 декабря 2022
Макс Погорілий — в списку Форбса

Війна принесла мені, як і всім українцям, не лише проблеми і страждання. Війна неочікувано привернула увагу світу до всього українського.

Нещодавно кит в океані різних рейтингів — журнал Форбс — помітив, завдяки жовто-блакитному забарвленню, і невеличкого дієтологічного піскарика — мене.

І не просто помітив, а і вніс мою науково обгрунтовану програму розрахунку збалансованого раціону в рейтинг 10 найкращих дієтологічних програм світу за її унікальність, універсальність, гнучкість і наукову обгрунтованість.

https://forbes.zone/2022/09/max-pogorelyy-joins-the-ranks-of-the-worlds-top-10-family-nutritionists-in-2022/

Друзі, я щиро вдячний всім, хто підтримував і продовжує підтримувати мою роботу — роботу на благо кожного мого читача, глядача, клієнта. Я розумію, що це визнання — великий аванс мені і продовжу натхненно працювати для того, щоб ставати ще кращим і мати змогу приносити ще більше користі людям.

Я бажаю всім нам перемоги і докладаю всіх можливих зусиль (оплатою податків в Україні, донатами), щоб наша перемога настала якнайшвидше.

Здоров‘я і стабільності вам і вашим сім‘ям.

Опис того, що входить в програму розрахунку збалансованого раціону ви можете побачити в відео:

а письмовий опис скачати тут: http://media.tallanto.com/moveat/razion_pitania_moveat.pdf

З статті в Форбс:

Макс Погорілий створив унікальну програму харчування для всієї родини, ставши одним з провідних нутриціологів світу в 2022 році.

Унікальна методика Погорілого для розрахунку збалансованого харчування стоїть на 14 науково доведених параметрах та базується на сотнях останніх наукових досліджень та рекомендацій провідних світових університетів, що спеціалізуються на вивченні харчування.

Останні три десятиліття було зроблено багато проривів, які зробили дієтологію практично точної наукою. Але більшість дієтологів практикуючих цього не помічають і продовжують розраховувати раціони, виходячи тільки з кількості калорій і балансу білків, жирів і вуглеводів.

Такий підхід давно застарів та показав свою неефективність. Харчування за системою Макса Погорілого засноване на революційних досягненнях у галузі дієтології. Він використовує 14 різних параметрів для розрахунку збалансованої дієти, що дозволяє складати індивідуальний раціон для кожного клієнта. Такі дієти коригують порушений роками неправильного харчування обмін речовин і дозволяють максимально легко, швидко та ефективно досягти поставленої мети клієнта: знизити або збільшити вагу, підвищити енергію, покращити психологічний стан або вилікувати хвороби.

Тому до Макса щодня звертаються люди з різними запитами: від побудови збалансованого харчування для фітнес-цілей до лікувального харчування при різних захворюваннях (переддіабет та цукровий діабет, гіпертонія, артрити, порушення холестерину, алергії, подагра тощо).

Зазвичай клієнти Макса (до знайомства з ним) вже намагалися харчуватися за готовими рецептурними програмами або користуватися лічильниками калорій, але бажаного не досягли.

Люди розуміють, що для досягнення бажаної мети їм необхідно побудувати правильний раціон. Однак, враховуючи величезний рівень суперечливості інформації, доступної в Інтернеті, така дієта, окрім строго індивідуалізованої, має бути ще й науково обґрунтованою. Саме це і дає Макс своїм клієнтам, почуття впевненості у запропонованому підході та рекомендаціях.

Для досягнення успіху, окрім правильного індивідуального набору продуктів, необхідно

також запровадити їх правильне поєднання, розподіл за часом доби, питного та рухового режимів.

Істотними факторами, що впливають на ефективність підходу Макса Погорілого також є такі:

1. Покрокові зміни у раціоні дозволяють повільно перебудовувати обмін речовин. Це дозволяє змінити смакові уподобання у бік здорової їжі, уникнути зривів та почуття голоду, а досягнуті результати зберегти назавжди.

2. Всі раціони базуються на максимальному вживанні звичних та улюблених продуктів, щоб ви смачно харчувалися протягом усього періоду трансформації харчових уподобань.

3. Практичність дієти Макса: її легко складати меню вдома та в закладах громадського харчування та змінювати набір продуктів залежно від їхньої сезонності та доступності, зважаючи на те, як такі зміни впливають на бажаний результат.

Война принесла мне, как всем украинцам, не только проблемы и страдания. Война неожиданно привлекла внимание мира ко всему украинскому.

Недавно кит в океане разных рейтингов – журнал Форбс – заметил, благодаря желто-голубому окрасу, и небольшого диетологического пескарика – меня.

И не просто заметил, но и внес мою научно обоснованную программу расчета сбалансированного рациона в рейтинг 10 лучших диетологических программ мира за ее уникальность, универсальность, гибкость и научную обоснованность.

https://forbes.zone/2022/09/max-pogorelyy-joins-the-ranks-of-the-worlds-top-10-family-nutritionists-in-2022/

Друзья, я искренне благодарен всем, кто поддерживал и продолжает поддерживать мою работу – работу во благо каждого моего читателя, зрителя, клиента. Я понимаю, что это признание – большой аванс мне и продолжу вдохновенно работать для того, чтобы становиться еще лучше и иметь возможность приносить еще больше пользы людям.

Здоровья и стабильности вам и вашим семьям.

Описание входящего в программу расчета сбалансированного рациона вы можете увидеть в видео:

а письменное описание скачать здесь: http://media.tallanto.com/moveat/razion_pitania_moveat.pdf

Из статьи в Форбс:

Макс Погорелый создал уникальную программу питания для всей семьи, став одним из ведущих нутрициологов мира в 2022 году.

Уникальная методика Погорелого для расчета сбалансированного питания стоит на 14 научно доказанных параметрах и базируется на сотнях последних научных исследований и рекомендаций ведущих мировых университетов, специализирующихся на изучении питания.

За последние три десятилетия было сделано много прорывов, которые превратили диетологию в практически точную науку. Но большинство практикующих диетологов этого не замечают и продолжают рассчитывать рационы, исходя только из количества калорий и баланса белков, жиров и углеводов. 

Такой подход давно устарел и показал свою неэффективность. Питание Макса Погорелого основано на революционных достижениях в области диетологии. Он использует 14 различных параметров для расчета сбалансированной диеты, что позволяет ему составлять индивидуальную диету для каждого клиента. Такие диеты корректируют нарушенный годами недоедания обмен веществ и позволяют максимально легко, быстро и эффективно достичь поставленных целей клиента: снизить или увеличить вес, повысить энергию, улучшить психологическое состояние или вылечить болезни.

Поэтому к Максу ежедневно обращаются люди с самыми разными запросами: от построения сбалансированного питания для фитнес-целей до лечебного питания при различных заболеваниях (преддиабет и сахарный диабет, гипертония, артриты, нарушения холестерина, аллергии, подагра и т.д.).

Обычно клиенты Макса (до знакомства с ним) уже пробовали питаться по готовым рецептурным программам или пользоваться счетчиками калорий, но желаемого не добились.

Люди понимают, что для достижения желаемых целей им необходимо построить правильный рацион. Однако, учитывая огромный уровень противоречивости информации, доступной в Интернете, такая диета, помимо строго индивидуализированной, должна быть еще и научно обоснована. Именно это и дает Макс своим клиентам, чувство уверенности в предложенном им подходе и рекомендациях.

Для достижения успеха, помимо правильного индивидуального набора продуктов, необходимо

также ввести их правильное сочетание, распределение по времени суток, питьевому и двигательному режимам.

Существенными факторами, влияющими на эфективность подхода Макса Погорелого также являются:

1. Пошаговые изменения в рационе позволяют медленно перестраивать обмен веществ. Это позволяет изменить вкусовые предпочтения в сторону здоровой пищи, избежать срывов и чувства голода, а достигнутые результаты сохранить навсегда.

2. Программа базируется на максимальном употребленим привычных и любимых продуктов, чтоб позволяет вкусно питаться в течение всего периода трансформации пищевых предпочтений.

3. Практичность диеты Макса: легко составлять меню дома и в заведениях общественного питания и менять набор продуктов в зависимости от их сезонности и доступности, понимая, как такие изменения влияют на желаемый результат.

ВНИМАНИЕ: Всегда консультируйтесь с вашим доктором при внесении любых изменений в ваш рацион или образ жизни, ведь в каждом конкретном случае могут быть противопоказания. Приведенные в статье рекомендации не являются заменой профессиональной медицинской помощи, консультации, диагностики, рекомендаций или лечения. Автор и издание не принимают ответственности за результаты любых способов использования вышеприведенной информации.